untitled (737 of 869)grainsmile.jpg

Rob & Nadezhda

Sydney, Australia

"... they're just perfect"    Nadezhda

The preparations...

untitled (637 of 869).JPG
untitled (80 of 869).JPG
untitled (190 of 869).JPG
untitled (220 of 869).JPG
untitled (201 of 869).JPG
untitled (207 of 869).JPG
untitled (194 of 869).JPG
untitled (215 of 869).JPG
untitled (249 of 869).JPG
untitled (238 of 869).JPG
untitled (290 of 869).JPG
untitled (282 of 869).JPG
untitled (292 of 869).JPG
untitled (261 of 869).JPG
untitled (240 of 869).JPG
untitled (319 of 869).JPG
untitled (325 of 869).JPG
untitled (2 of 869).JPG
untitled (9 of 869).JPG
untitled (25 of 869).JPG
untitled (17 of 869).JPG
untitled (47 of 869).JPG
untitled (34 of 869).JPG
untitled (68 of 869).JPG
untitled (124 of 869).JPG
untitled (176 of 869).JPG
untitled (138 of 869).JPG

The ceremony...

untitled (517 of 869).JPG
untitled (506 of 869).JPG
untitled (511 of 869).JPG
untitled (520 of 869).JPG
untitled (549 of 869).JPG
untitled (530 of 869).JPG
untitled (560 of 869).JPG
untitled (559 of 869).JPG
untitled (541 of 869).JPG
untitled (557 of 869).JPG
untitled (551 of 869).JPG
untitled (566 of 869).JPG
untitled (565 of 869).JPG
untitled (574 of 869).JPG
untitled (584 of 869).JPG
untitled (580 of 869).JPG
untitled (588 of 869).JPG
untitled (594 of 869).JPG
untitled (601 of 869).JPG
untitled (612 of 869).JPG
untitled (620 of 869).JPG

The location shoot...

untitled (378 of 869).JPG
untitled (372 of 869).JPG
untitled (382 of 869).JPG
untitled (391 of 869).JPG
untitled (406 of 869).JPG
untitled (402 of 869).JPG
untitled (428 of 869).JPG
untitled (441 of 869).JPG
untitled (438 of 869).JPG
untitled (451 of 869).JPG
untitled (459.1 of 869).jpg
untitled (476 of 869).JPG
untitled (484 of 869).JPG
untitled (471 of 869).JPG
untitled (494 of 869).JPG
untitled (444 of 869).JPG
untitled (486 of 869).JPG
untitled (412 of 869).JPG
untitled (407 of 869).JPG
untitled (712 of 869).JPG
untitled (696 of 869).JPG
untitled (679 of 869).JPG
untitled (684 of 869).JPG
untitled (720 of 869).JPG
untitled (742 of 869).JPG
untitled (745 of 869).JPG
untitled (755 of 869).JPG
untitled (746 of 869).JPG
untitled (761 of 869).JPG
untitled (768 of 869).JPG

The reception...

untitled (790 of 869).JPG
untitled (786 of 869).JPG
untitled (355 of 869).JPG
untitled (359 of 869).JPG
untitled (360 of 869).JPG
untitled (103 of 869).JPG
untitled (845 of 869).JPG
untitled (838 of 869).JPG
untitled (867 of 869).JPG